Vind uw wijn

Daarom bestelt u bij ons

  • Exclusieve wijnen
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Veilig betalen
  • Ook voor horeca

Klantenservice

Onze vermelding op sys.keurmerk.info

Privacy Statement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

The Wine Connection kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van The Wine Connection en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The Wine Connection verstrekt. The Wine Connection kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom The Wine Connection de gegevens nodig heeft

The Wine Connection verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan The Wine Connection uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang The Wine Connection de gegevens bewaart

The Wine Connection bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

The Wine Connection verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van The Wine Connection worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. The Wine Connection gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Sociale Media

Op deze site kunnen knoppen opgenomen zijn om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram, welke staan op hun websites (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over ons bedrijf en onze branche, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld de toelichting op de website van de consumentenbond voor uitleg hierover.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thewineconnection.nl. The Wine Connection zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

The Wine Connection neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Wine Connection maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wilt over de beveiliging van door The Wine Connection verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The Wine Connection op via info@thewineconnection.nl

https://www.thewineconnection.nl/ is een website van The Wine Connection. The Wine Connection is als volgt te bereiken:

Postadres: Ploeg 1

Vestigingsadres: Ploeg 1

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67770045

Telefoon: + 31 (0)26 3883687

E-mailadres: info@thewineconnection.nl

Aanpassen privacyverklaring

The Wine Connection behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

 

Privacy Statement - English version

Personal Data that is processed

The Wine Connection can process personal data about you, because you use the services of The Wine Connection and / or because you provide it to The Wine Connection yourself when filling in a contact form on the website. The Wine Connection can process the following personal data:

 

Your first and last name

Your address details

your phone number

Your email address

your IP address

Why The Wine Connection needs the data

The Wine Connection processes your personal data in order to be able to contact you by telephone if you request it, and / or to be able to contact you in writing (by e-mail and / or by post) if you cannot be reached by telephone. In addition, The Wine Connection can use your personal data in the context of the execution of an agreement concluded with you for an assignment.

How long The Wine Connection keeps the data

The Wine Connection does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. Your data will not be stored for more than a year if no agreement is concluded with you.

Share with others

The Wine Connection only provides your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you or to comply with a legal obligation.

Mapping website visits

General visitor data is kept on the website of The Wine Connection, including the IP address of your computer and the time of retrieval and data that your browser sends. This data is used for analysis of visitor and click behavior on the website. The Wine Connection uses this information to improve the operation of the website. This data is anonymized as much as possible and is not provided to third parties.

Google Analytics

We use Google Analytics to track how users use the Website and how effective our Adwords ads are on Google search result pages. The information thus obtained, including the address of your computer (IP address), is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Read Google's privacy policy for more information, as well as the specific privacy policy of Google Analytics.

Google uses this information to track how our website is used, to provide reports about the Website to us and to provide advertisers with information about the effectiveness of their campaigns. Google can provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as these third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this. We have not allowed Google to use the obtained analytics information for other Google services.

Social media

Buttons may be included on this site to promote or share pages on social networks such as Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram. These buttons are realized by code supplied by Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram themselves. Among other things, this code places a cookie (see above).

Read the privacy statement of Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram, which are on their websites (which can change regularly) to see what they do with your personal data that they process with this code.

Newsletter

We offer a newsletter with wich we want to inform interested parties about news about our company and our industry, our services and related matters. Your email address will only be added to the list of subscribers with your explicit permission. Every newsletter contains a link with which you can unsubscribe. The newsletter subscriber base is not provided to third parties.

Use of cookies

We use cookies when offering electronic services. A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website and stored on your computer's hard drive by your browser. We use cookies to remember your settings and preferences. You can disable these cookies via your browser, see for example the explanation on the website of the consumer association for an explanation.

Cookies from the American company Google are placed via our website as part of the "Analytics" service. We use this service to track and get reports on how visitors use the website. Google can provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or if third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this.

View, adjust or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for access, correction or deletion to info@thewineconnection.nl

The Wine Connection will respond to your request as soon as possible, within four weeks.

To secure

The Wine Connection takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. The Wine Connection website uses a reliable SSL certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, or if you want more information about the security of personal data collected by The Wine Connection, please contact The Wine Connection at info@thewineconnection.nl

https://www.thewineconnection.nl/ is a website of The Wine Connection. The Wine Connection can be reached as follows:

Postal address: Ploeg 1, 6852 NG Huissen The Netherlands

Business address: Ploeg 1, 6852 NG Huissen The Netherlands

Registration number trade register Chamber of Commerce: 67770045

Phone: + 31 (0) 26 3883687

E-mail address: info@thewineconnection.nl

Adjust privacy statement

The Wine Connection reserves the right to amend this privacy statement. Changes will be published on this website.

 

 


sitemap / contact / cookie instellingen / beter vindbaar dotsolutions